Open access

A Novel Autonomous Climbing Robot for Cleaning an Elliptic Half-Shell

Written By

Houxiang Zhang, Rong Liu, Guanghua Zong and Jianwei Zhang

Published: December 1st, 2006

DOI: 10.5772/4711

Chapter metrics overview

4,800 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Houxiang Zhang, Rong Liu, Guanghua Zong and Jianwei Zhang

Published: December 1st, 2006