Open access peer-reviewed chapter

Adeno Associated Virus Mediated β-Thalassemia Gene Therapy

Written By

Mengqun Tan, Xiaojuan Sun, Zhenqing Liu, Liujiang Song, Jing Tian, Xiaolin Yin and Xinhua Zhang

Submitted: November 9th, 2010 Reviewed: April 2nd, 2011 Published: July 20th, 2011

DOI: 10.5772/20482

Chapter metrics overview

2,513 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Mengqun Tan, Xiaojuan Sun, Zhenqing Liu, Liujiang Song, Jing Tian, Xiaolin Yin and Xinhua Zhang

Submitted: November 9th, 2010 Reviewed: April 2nd, 2011 Published: July 20th, 2011