Open access

Cancer Stem Cells Promote Tumor Neovascularization

Written By

Yi-fang Ping, Xiao-hong Yao, Shi-cang Yu, Ji Ming Wang and Xiu-wu Bian

Submitted: 05 May 2010 Published: 22 March 2011

DOI: 10.5772/13589

From the Edited Volume

Cancer Stem Cells Theories and Practice

Edited by Stanley Shostak

Chapter metrics overview

3,454 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yi-fang Ping, Xiao-hong Yao, Shi-cang Yu, Ji Ming Wang and Xiu-wu Bian

Submitted: 05 May 2010 Published: 22 March 2011