Open access

Bionic Limb Mechanism and Multi-Sensing Control for Cockroach Robots

Written By

Weihai Chen, XiaoQi Chen, Jingmeng Liu and Jianbin Zhang

Published: May 1st, 2009

DOI: 10.5772/6990

Chapter metrics overview

3,883 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Weihai Chen, XiaoQi Chen, Jingmeng Liu and Jianbin Zhang

Published: May 1st, 2009