Open access

Experimental Research on Biorobotic Autonomous Undersea Vehicle

Written By

Jianhong Liang, Hongxing Wei, Tianmiao Wang, Li Wen, Song Wang and Miao Liu

Published: January 1st, 2009

DOI: 10.5772/6702

Chapter metrics overview

2,782 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jianhong Liang, Hongxing Wei, Tianmiao Wang, Li Wen, Song Wang and Miao Liu

Published: January 1st, 2009