Open access

The Research of Lygodium

Written By

Zhang Guo-Gang, He Ying-Cui, Liu Hong-Xia, Zhu Lin-Xia and Chen Li-Juan

Submitted: April 29th, 2011 Published: March 16th, 2012

DOI: 10.5772/34250

Chapter metrics overview

2,749 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhang Guo-Gang, He Ying-Cui, Liu Hong-Xia, Zhu Lin-Xia and Chen Li-Juan

Submitted: April 29th, 2011 Published: March 16th, 2012