Open access

AApeptides as a New Class of Peptidomimetics to Regulate Protein-Protein Interactions

Written By

Youhong Niu, Yaogang Hu, Rongsheng E. Wang, Xiaolong Li, Haifan Wu, Jiandong Chen and Jianfeng Cai

Submitted: July 6th, 2011 Published: March 16th, 2012

DOI: 10.5772/38829

From the Edited Volume

Protein Interactions

Edited by Jianfeng Cai and Rongsheng E. Wang

Chapter metrics overview

2,234 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Youhong Niu, Yaogang Hu, Rongsheng E. Wang, Xiaolong Li, Haifan Wu, Jiandong Chen and Jianfeng Cai

Submitted: July 6th, 2011 Published: March 16th, 2012