Open access

Survey and Molecular Characterization of Drug- Resistant M. tuberculosis Clinical Isolates from Zunyi, Guizhou Province of China

Written By

Ling Chen, Hong Zhang, Jian-Yong Zhang, Na-Na Li, Mei Liu, Zhao-Jing Zong, Jian-Hua Wang and Sheng-Lan Wang

Submitted: March 17th, 2011 Published: February 15th, 2012

DOI: 10.5772/30421

Chapter metrics overview

2,692 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ling Chen, Hong Zhang, Jian-Yong Zhang, Na-Na Li, Mei Liu, Zhao-Jing Zong, Jian-Hua Wang and Sheng-Lan Wang

Submitted: March 17th, 2011 Published: February 15th, 2012