Open access

Molecular Chaperones as Prognostic Markers of Neuroblastoma

Written By

Yung-Feng Liao, Wen-Ming Hsu, Hsinyu Lee, Ming-Kuan Hu, Hsueh-Fen Juan, Min-Chuan Huang, Hsiu-Hao Chang, Bo-Jeng Wang, Yu-Yin Shih and Yeou-Guang Tsay

Submitted: 25 February 2011 Published: 08 February 2012

DOI: 10.5772/28227

From the Edited Volume

Neuroblastoma - Present and Future

Edited by Hiroyuki Shimada

Chapter metrics overview

1,523 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yung-Feng Liao, Wen-Ming Hsu, Hsinyu Lee, Ming-Kuan Hu, Hsueh-Fen Juan, Min-Chuan Huang, Hsiu-Hao Chang, Bo-Jeng Wang, Yu-Yin Shih and Yeou-Guang Tsay

Submitted: 25 February 2011 Published: 08 February 2012