Open access

Can VEGF-B Be Used to Treat Neurodegenerative Diseases?

Written By

Xuri Li, Anil Kumar, Chunsik Lee, Zhongshu Tang, Yang Li, Pachiappan Arjunan, Xu Hou and Fan Zhang

Submitted: March 3rd, 2011 Published: December 9th, 2011

DOI: 10.5772/28916

Chapter metrics overview

2,592 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xuri Li, Anil Kumar, Chunsik Lee, Zhongshu Tang, Yang Li, Pachiappan Arjunan, Xu Hou and Fan Zhang

Submitted: March 3rd, 2011 Published: December 9th, 2011