Open access

Multidrug Resistance Mechanism of Acute Lymphoblastic Leukemia

Written By

Zhaoliang Su, Haitao Zhu, Yanfang Liu, Hongyan Yuan, Jingping Yin and Huaxi Xu

Submitted: February 9th, 2011 Published: November 16th, 2011

DOI: 10.5772/26488

Chapter metrics overview

2,224 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhaoliang Su, Haitao Zhu, Yanfang Liu, Hongyan Yuan, Jingping Yin and Huaxi Xu

Submitted: February 9th, 2011 Published: November 16th, 2011