Open access

Imaging of Radiation Accidents and Radioactive Contamination Using Scintillators

Written By

Tomoya Ogawa, Nobuhiko Sarukura, Masahito Watanabe, Tsuguo Fukuda, Nobuhito Nango, Yasunobu Arikawa, Kohei Yamanoi, Tomoharu Nakazato, Marilou Cadatal-Raduban, Toshihiko Shimizu, Mitsuo Nakai, Takayoshi Norimatsu, Hiroshi Azechi, Takahiro Murata, Shigeru Fujino, Hideki Yoshida, Kei Kamada, Yoshiyuki Usuki, Toshihisa Suyama, Akira Yoshikawa, Nakahiro Sato, Hirofumi Kan, Hiroaki Nishimura, Kunioki Mima, Masahito Hosaka, Masahiro Katoh, Nobuhiro Kosugi, Kentaro Fukuda, Takayuki Yanagida, Yuui Yokota, Fumio Saito, Kouhei Sakai, Dirk Ehrentraut, Mitsuru Nagasono, Tadashi Togashi, Atsushi Higashiya, Makina Yabashi, Tetsuya Ishikawa, Haruhiko Ohashi and Hiroaki Kimura

Submitted: 20 October 2010 Published: 06 September 2011

DOI: 10.5772/17270

From the Edited Volume

Nuclear Power - Operation, Safety and Environment

Edited by Pavel Tsvetkov

Chapter metrics overview

2,154 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Tomoya Ogawa, Nobuhiko Sarukura, Masahito Watanabe, Tsuguo Fukuda, Nobuhito Nango, Yasunobu Arikawa, Kohei Yamanoi, Tomoharu Nakazato, Marilou Cadatal-Raduban, Toshihiko Shimizu, Mitsuo Nakai, Takayoshi Norimatsu, Hiroshi Azechi, Takahiro Murata, Shigeru Fujino, Hideki Yoshida, Kei Kamada, Yoshiyuki Usuki, Toshihisa Suyama, Akira Yoshikawa, Nakahiro Sato, Hirofumi Kan, Hiroaki Nishimura, Kunioki Mima, Masahito Hosaka, Masahiro Katoh, Nobuhiro Kosugi, Kentaro Fukuda, Takayuki Yanagida, Yuui Yokota, Fumio Saito, Kouhei Sakai, Dirk Ehrentraut, Mitsuru Nagasono, Tadashi Togashi, Atsushi Higashiya, Makina Yabashi, Tetsuya Ishikawa, Haruhiko Ohashi and Hiroaki Kimura

Submitted: 20 October 2010 Published: 06 September 2011