Eva Škorvagová

Zilina International Airport Slovakia

EVA ŠKORVAGOVÁ, je vysokoškolská učiteľka, psychologička, kognitívno-behaviorálna terapeutka podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu. Pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline. Skúsenosti s psychodiagnostickou, reedukačnou, preventívnou, psychokorektívnou, poradensko-konzultačnou a psychoterapeutickou činnosťou získala v Pedagogicko-psychologickej poradni s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Čadci, ktoré naďalej rozvíja a vykonáva v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. Vo svojej výskumnej činnosti sa zacieľuje na skúmanie chronopsychologických aspektov učenia, na zistenie rozdielov medzi diurnálnou preferenciou, študijnou úspešnosťou, spánkovými návykmi a štýlom učenia, na zistenie a zhodnotenie základných vzťahov medzi biologickým rytmom, depresiou a osobnostnými charakteristikami. Odborným a tematickým zameraním je kognitívno-behaviorálna psychoterapia a schématerapia dospelých a detí s neurotickými, úzkostnými, afektívnymi, psychosomatickými poruchami, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, s posttraumatickými stresovými poruchami a s inými poruchami správania a emocionálnymi poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania.

Eva Škorvagová

1chapters authored