Open access

All-Optical Signal Processing with Semiconductor Optical Amplifiers and Tunable Filters

Written By

Xinliang Zhang, Xi Huang, Jianji Dong, Yu Yu, Jing Xu and Dexiu Huang

Published: April 1st, 2010

DOI: 10.5772/8673

Chapter metrics overview

2,997 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xinliang Zhang, Xi Huang, Jianji Dong, Yu Yu, Jing Xu and Dexiu Huang

Published: April 1st, 2010