Open access peer-reviewed chapter

Digital Railway System

Written By

Shi Tianyun, Wang Yingjie, Li Ping, Guo Ge, Ma Xiaoning, Lu Wenlong, Wu Yanhua and Shi Yi

Submitted: June 2nd, 2011 Reviewed: February 6th, 2012 Published: April 20th, 2012

DOI: 10.5772/37402

Chapter metrics overview

4,759 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Shi Tianyun, Wang Yingjie, Li Ping, Guo Ge, Ma Xiaoning, Lu Wenlong, Wu Yanhua and Shi Yi

Submitted: June 2nd, 2011 Reviewed: February 6th, 2012 Published: April 20th, 2012