Open access

Prevention of Pancreatic Cancer

Written By

Xia Jiang, Shigeru Sugaya, Qian Ren, Tetsuo Sato, Takeshi Tanaka, Fujii Katsunori, Kazuko Kita and Nobuo Suzuki

Submitted: March 10th, 2011 Published: March 23rd, 2012

DOI: 10.5772/29690

Chapter metrics overview

1,910 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xia Jiang, Shigeru Sugaya, Qian Ren, Tetsuo Sato, Takeshi Tanaka, Fujii Katsunori, Kazuko Kita and Nobuo Suzuki

Submitted: March 10th, 2011 Published: March 23rd, 2012