Open access

Radiobiological Characterization Environment Around Object "Shelter"

Written By

Rashydov Namik, Kliuchnikov Olexander, Seniuk Olga, Gorovyy Leontiy, Zhidkov Alexander, Ribalka Valeriy, Berezhna Valentyna, Bilko Nadiya, Sakada Volodimir, Bilko Denis, Borbuliak Irina, Kovalev Vasiliy, Krul Mikola, Petelin Grigoriy

Submitted: August 18th, 2011 Published: March 21st, 2012

DOI: 10.5772/38969

Chapter metrics overview

1,930 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Rashydov Namik, Kliuchnikov Olexander, Seniuk Olga, Gorovyy Leontiy, Zhidkov Alexander, Ribalka Valeriy, Berezhna Valentyna, Bilko Nadiya, Sakada Volodimir, Bilko Denis, Borbuliak Irina, Kovalev Vasiliy, Krul Mikola, Petelin Grigoriy

Submitted: August 18th, 2011 Published: March 21st, 2012