Open access

Laser-Driven Table-Top X-Ray FEL

Written By

Kazuhisa Nakajima, Aihua Deng, Hitoshi Yoshitama, Nasr A. M. Hafz, Haiyang Lu, Baifei Shen, Jiansheng Liu, Ruxin Li and Zhizhan Xu

Submitted: May 17th, 2011 Published: March 14th, 2012

DOI: 10.5772/35894

Chapter metrics overview

2,361 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Kazuhisa Nakajima, Aihua Deng, Hitoshi Yoshitama, Nasr A. M. Hafz, Haiyang Lu, Baifei Shen, Jiansheng Liu, Ruxin Li and Zhizhan Xu

Submitted: May 17th, 2011 Published: March 14th, 2012