Open access

Aging, Reactive Nitrogen Species and Myocardial Apoptosis Induced by Ischemia/Reperfusion Injury

Written By

Huirong Liu, Ke Wang, Xiaoliang Wang, Jue Tian, Jianqin Jiao, Kehua Bai, Jie Yang and Haibo Xu

Submitted: April 12th, 2011 Published: February 29th, 2012

DOI: 10.5772/32610

Chapter metrics overview

1,923 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Huirong Liu, Ke Wang, Xiaoliang Wang, Jue Tian, Jianqin Jiao, Kehua Bai, Jie Yang and Haibo Xu

Submitted: April 12th, 2011 Published: February 29th, 2012