Open access

Protein Folding, Binding and Energy Landscape: A Synthesis

Written By

Shu-Qun Liu, Xing-Lai Ji, Yan Tao, De-Yong Tan, Ke-Qin Zhang and Yun-Xin Fu

Submitted: March 18th, 2011 Published: February 24th, 2012

DOI: 10.5772/30440

Chapter metrics overview

6,856 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Shu-Qun Liu, Xing-Lai Ji, Yan Tao, De-Yong Tan, Ke-Qin Zhang and Yun-Xin Fu

Submitted: March 18th, 2011 Published: February 24th, 2012