Open access

Fluid Dynamics in Microchannels

Written By

Jyh-tong Teng, Jiann-Cherng Chu, Chao Liu, Tingting Xu, Yih-Fu Lien, Jin-Hung Cheng, Suyi Huang, Shiping Jin, Thanhtrung Dang, Chunping Zhang, Xiangfei Yu, Ming-Tsang Lee, and Ralph Greif

Submitted: February 26th, 2011 Published: February 24th, 2012

DOI: 10.5772/28336

Chapter metrics overview

9,452 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Jyh-tong Teng, Jiann-Cherng Chu, Chao Liu, Tingting Xu, Yih-Fu Lien, Jin-Hung Cheng, Suyi Huang, Shiping Jin, Thanhtrung Dang, Chunping Zhang, Xiangfei Yu, Ming-Tsang Lee, and Ralph Greif

Submitted: February 26th, 2011 Published: February 24th, 2012