Open access peer-reviewed chapter

Tectonic Background of the Wenchuan Earthquake

Written By

Yunsheng Wang, Runqiu Huang, Yonghong Luo, Hongbiao Xu, Shitian Wang, Liangwen Jiang and Yusheng Li

Submitted: February 20th, 2011 Reviewed: July 26th, 2011 Published: February 8th, 2012

DOI: 10.5772/27587

Chapter metrics overview

2,277 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yunsheng Wang, Runqiu Huang, Yonghong Luo, Hongbiao Xu, Shitian Wang, Liangwen Jiang and Yusheng Li

Submitted: February 20th, 2011 Reviewed: July 26th, 2011 Published: February 8th, 2012