Open access

Tectonic Background of the Wenchuan Earthquake

Written By

Yunsheng Wang, Runqiu Huang, Yonghong Luo, Hongbiao Xu, Shitian Wang, Liangwen Jiang and Yusheng Li

Submitted: 20 February 2011 Published: 08 February 2012

DOI: 10.5772/27587

From the Edited Volume

Earthquake Research and Analysis - Seismology, Seismotectonic and Earthquake Geology

Edited by Sebastiano D'Amico

Chapter metrics overview

2,538 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yunsheng Wang, Runqiu Huang, Yonghong Luo, Hongbiao Xu, Shitian Wang, Liangwen Jiang and Yusheng Li

Submitted: 20 February 2011 Published: 08 February 2012