Open access

A 9-Year Retrospective Study of Hospitalized IBD Patients in Shanghai Rui Jin Hospital

Written By

Tianle Ma, Lulu Sheng, Xiaodi Yang, Shuijin Zhu, Jie Zhong, Yaozong Yuan and Shihu Jiang

Submitted: March 7th, 2011 Published: January 27th, 2012

DOI: 10.5772/29265

Chapter metrics overview

1,651 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Tianle Ma, Lulu Sheng, Xiaodi Yang, Shuijin Zhu, Jie Zhong, Yaozong Yuan and Shihu Jiang

Submitted: March 7th, 2011 Published: January 27th, 2012