Open access

Mechanisms of Postinfarction Electrophysiological Abnormality: Sympathetic Neural Remodeling, Electrical Remodeling and Gap Junction Remodeling

Written By

Guoqiang Zhong, Jinyi Li, Honghong Ke, Yan He, Weiyan Xu and Yanmei Zhao

Submitted: November 22nd, 2010 Published: January 25th, 2012

DOI: 10.5772/22801

Chapter metrics overview

2,126 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Guoqiang Zhong, Jinyi Li, Honghong Ke, Yan He, Weiyan Xu and Yanmei Zhao

Submitted: November 22nd, 2010 Published: January 25th, 2012