Open access

Analysis of Rocky Desertification Monitoring Using MODIS Data in Western Guangxi, China

Written By

Yuanzhi Zhang, Jinrong Hu, Hongyan Xi, Yuli Zhu and Dong Mei Chen

Submitted: June 21st, 2011 Published: December 22nd, 2011

DOI: 10.5772/38502

Chapter metrics overview

2,998 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yuanzhi Zhang, Jinrong Hu, Hongyan Xi, Yuli Zhu and Dong Mei Chen

Submitted: June 21st, 2011 Published: December 22nd, 2011