Open access

Application of CT for the Study of Pathology of the Jaws

Written By

Tatsurou Tanaka, Yasuhiro Morimoto, Tatsurou Tanaka, Shinji Kito, Ayataka Ishikawa, Shinya Kokuryo, Noriaki Yamamoto, Manabu Habu, Ikuya Miyamoto, Masaaki Kodama, Shinobu Matsumoto-Takeda, Masafumi Oda, Nao Wakasugi-Sato, Kozue Otsuka, Shunji Shiiba, Yuji Seta, Yoshihiro Yamashita, Izumi Yoshioka, Kou Matsuo, Tetsu Takahashi, Kazuhiro Tominaga and Yasuhiro Morimoto

Submitted: 03 December 2010 Published: 21 November 2011

DOI: 10.5772/24207

From the Edited Volume

Computed Tomography - Special Applications

Edited by Luca Saba

Chapter metrics overview

7,384 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Tatsurou Tanaka, Yasuhiro Morimoto, Tatsurou Tanaka, Shinji Kito, Ayataka Ishikawa, Shinya Kokuryo, Noriaki Yamamoto, Manabu Habu, Ikuya Miyamoto, Masaaki Kodama, Shinobu Matsumoto-Takeda, Masafumi Oda, Nao Wakasugi-Sato, Kozue Otsuka, Shunji Shiiba, Yuji Seta, Yoshihiro Yamashita, Izumi Yoshioka, Kou Matsuo, Tetsu Takahashi, Kazuhiro Tominaga and Yasuhiro Morimoto

Submitted: 03 December 2010 Published: 21 November 2011