Open access peer-reviewed chapter

DNA Repair Capacity-Related to Genetic Polymorphisms of DNA Repair Genes and Aflatoxin B1-Related Hepatocellular Carcinoma Among Chinese Population

Written By

Xi-Dai Long, Jin-Guang Yao, Zhi Zeng, Cen-Han Huang, Pinhu Liao, Zan-Song Huang, Yong-Zhi Huang, Fu-Zhi Ban, Xiao-Yin Huang, Li-Min Yao, Lu-Dan Fan and Guo-Hui Fu

Submitted: November 10th, 2010 Reviewed: April 20th, 2011 Published: November 7th, 2011

DOI: 10.5772/20792

Chapter metrics overview

2,002 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xi-Dai Long, Jin-Guang Yao, Zhi Zeng, Cen-Han Huang, Pinhu Liao, Zan-Song Huang, Yong-Zhi Huang, Fu-Zhi Ban, Xiao-Yin Huang, Li-Min Yao, Lu-Dan Fan and Guo-Hui Fu

Submitted: November 10th, 2010 Reviewed: April 20th, 2011 Published: November 7th, 2011