Open access peer-reviewed chapter

The Role of Chemoattractant Receptors in the Progression of Glioma

Written By

Xiao-hong Yao,Ying Liu, Jian Huang, Ye Zhou, Keqiang Chen, Wanghua Gong, Mingyong Liu, Xiu-wu Bian and Ji Ming Wang

Submitted: November 17th, 2010 Reviewed: May 4th, 2011 Published: November 2nd, 2011

DOI: 10.5772/22154

Chapter metrics overview

2,182 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xiao-hong Yao,Ying Liu, Jian Huang, Ye Zhou, Keqiang Chen, Wanghua Gong, Mingyong Liu, Xiu-wu Bian and Ji Ming Wang

Submitted: November 17th, 2010 Reviewed: May 4th, 2011 Published: November 2nd, 2011