Open access peer-reviewed chapter

Establishment and Quality Control Criteria for Population Culture Collection - Promising Strategy for Animal Genetic Resource Preservation

Written By

Yuehui Ma, Weijun Guan, Xiangchen Li, Xiaohong He, Yabin Pu, Qianjun Zhao, Dapeng Jin, Shen Wu, Taofeng Lu, Xiaohua Su and Chunyu Bai

Submitted: December 1st, 2010 Reviewed: May 27th, 2011 Published: November 9th, 2011

DOI: 10.5772/23934

Chapter metrics overview

2,076 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Yuehui Ma, Weijun Guan, Xiangchen Li, Xiaohong He, Yabin Pu, Qianjun Zhao, Dapeng Jin, Shen Wu, Taofeng Lu, Xiaohua Su and Chunyu Bai

Submitted: December 1st, 2010 Reviewed: May 27th, 2011 Published: November 9th, 2011