Open access

Spray Cooling

Written By

Zhibin Yan, Rui Zhao, Fei Duan, Teck Neng Wong, Kok Chuan Toh, Kok Fah Choo, Poh Keong Chan and Yong Sheng Chua

Submitted: November 11th, 2010 Published: September 26th, 2011

DOI: 10.5772/21076

Chapter metrics overview

7,047 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhibin Yan, Rui Zhao, Fei Duan, Teck Neng Wong, Kok Chuan Toh, Kok Fah Choo, Poh Keong Chan and Yong Sheng Chua

Submitted: November 11th, 2010 Published: September 26th, 2011