Open access

Ionic Liquid-Mediated Liquid-Liquid Extraction

Written By

Qilong Ren, Qiwei Yang, Yan Yan, Huabin Xing, Zongbi Bao, Baogen Su and Yiwen Yang

Submitted: December 2nd, 2010 Published: September 22nd, 2011

DOI: 10.5772/24160

Chapter metrics overview

6,469 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Qilong Ren, Qiwei Yang, Yan Yan, Huabin Xing, Zongbi Bao, Baogen Su and Yiwen Yang

Submitted: December 2nd, 2010 Published: September 22nd, 2011