Open access

Optical Spectral Structure and Frequency Coherence

Written By

Ning Hua Zhu, Wei Li, Jian Hong Ke, Hong Guang Zhang, Jiang Wei Man and Jian Guo Liu

Submitted: June 16th, 2010 Published: April 19th, 2011

DOI: 10.5772/15777

Chapter metrics overview

2,703 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ning Hua Zhu, Wei Li, Jian Hong Ke, Hong Guang Zhang, Jiang Wei Man and Jian Guo Liu

Submitted: June 16th, 2010 Published: April 19th, 2011