Open access

Optical and Electrical Spectrum Analysis of Optoelectronic Devices

Written By

Ning Hua Zhu, Wei Chen, Wei Li, Li Xian Wang, Xiao Qiong Qi and Bang Hong Zhang

Submitted: June 3rd, 2010 Published: April 19th, 2011

DOI: 10.5772/15052

Chapter metrics overview

6,130 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ning Hua Zhu, Wei Chen, Wei Li, Li Xian Wang, Xiao Qiong Qi and Bang Hong Zhang

Submitted: June 3rd, 2010 Published: April 19th, 2011