Open access

Thin-Film Diamond Phototransistors

Written By

Linjun Wang, Jian Huang, Ke Tang, Jijun Zhang and Yiben Xia

Submitted: May 27th, 2010 Published: April 19th, 2011

DOI: 10.5772/14638

Chapter metrics overview

2,299 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Linjun Wang, Jian Huang, Ke Tang, Jijun Zhang and Yiben Xia

Submitted: May 27th, 2010 Published: April 19th, 2011