Open access peer-reviewed chapter

Acoustic Waves in Phononic Crystal Plates

Written By

Xin-Ye Zou, Xue-Feng Zhu, Bin Liang and Jian-Chun Cheng

Published: September 28th, 2010

DOI: 10.5772/9715

Chapter metrics overview

3,735 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xin-Ye Zou, Xue-Feng Zhu, Bin Liang and Jian-Chun Cheng

Published: September 28th, 2010