Open access

Simulated Annealing-Based Large-Scale IP Traffic Matrix Estimation

Written By

Dingde Jiang, Xingwei Wang, Lei Guo and Zhengzheng Xu

Published: August 18th, 2010

DOI: 10.5772/intechopen.83944

Chapter metrics overview

1,826 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Dingde Jiang, Xingwei Wang, Lei Guo and Zhengzheng Xu

Published: August 18th, 2010