Open access

Matlab Simulations for Power Factor Correction of Switching Power

Written By

Ren Kaichun, He Chunhan, Su Dan, Wang Yongli, Zhang Xingqi, Lio Xaiojun, Gung Lihong, Zhao Ying and Liu Peng

Published: 05 October 2010

DOI: 10.5772/9931

From the Edited Volume

MATLAB - Modelling, Programming and Simulations

Edited by Emilson Pereira Leite

Chapter metrics overview

14,301 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ren Kaichun, He Chunhan, Su Dan, Wang Yongli, Zhang Xingqi, Lio Xaiojun, Gung Lihong, Zhao Ying and Liu Peng

Published: 05 October 2010