Open access peer-reviewed chapter

Matlab Simulations for Power Factor Correction of Switching Power

Written By

Ren Kaichun, He Chunhan, Su Dan, Wang Yongli, Zhang Xingqi, Lio Xaiojun, Gung Lihong, Zhao Ying and Liu Peng

Published: October 5th, 2010

DOI: 10.5772/9931

Chapter metrics overview

14,135 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ren Kaichun, He Chunhan, Su Dan, Wang Yongli, Zhang Xingqi, Lio Xaiojun, Gung Lihong, Zhao Ying and Liu Peng

Published: October 5th, 2010