Open access

Equivalent Consumption Minimization Strategies of Series Hybrid City Buses

Written By

Liangfei Xu, Guijun Cao, Jianqiu Li, Fuyuan Yang, Languang Lu and Minggao Ouyang

Published: March 1st, 2010

DOI: 10.5772/39529

Chapter metrics overview

4,988 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Liangfei Xu, Guijun Cao, Jianqiu Li, Fuyuan Yang, Languang Lu and Minggao Ouyang

Published: March 1st, 2010