Materials Science » "Metamaterial", book edited by Xun-Ya Jiang, ISBN 978-953-51-0591-6, Published: May 16, 2012 under CC BY 3.0 license. © The Author(s).

Chapter 18

Perfect Metamaterial Absorbers in Microwave and Terahertz Bands

By Qi-Ye Wen, Huai-Wu Zhang, Qing-Hui Yang, Zhi Chen, Bi-Hui Zhao, Yang Long and Yu-Lan Jing
DOI: 10.5772/36828