Open access peer-reviewed chapter

Quantum Direct Communication

Written By

Gui Lu Long, Chuan Wang, Fu-Guo Deng and Wan-Ying Wang

Published: April 1st, 2010

DOI: 10.5772/8644

Chapter metrics overview

2,551 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Gui Lu Long, Chuan Wang, Fu-Guo Deng and Wan-Ying Wang

Published: April 1st, 2010