Open access

MIMO Channel Characteristics in Line-of-Sight Environments

Written By

Leilei Liu, Wei Hong, Nianzu Zhang, Haiming Wang and Guangqi Yang

Published: January 1st, 2010

DOI: 10.5772/7691

Chapter metrics overview

2,834 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Leilei Liu, Wei Hong, Nianzu Zhang, Haiming Wang and Guangqi Yang

Published: January 1st, 2010