Open access

Femtosecond Filamentation in Temperature Controlled Noble Gas

Written By

Zhenming Song, Yun Wei, Shiying Cao, Weipeng Kong, Dongqing Pang, Ruxin Li, Qingyue Wang and Zhigang Zhang

Published: February 1st, 2010

DOI: 10.5772/7959

Chapter metrics overview

2,004 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Zhenming Song, Yun Wei, Shiying Cao, Weipeng Kong, Dongqing Pang, Ruxin Li, Qingyue Wang and Zhigang Zhang

Published: February 1st, 2010