Open access

CMOS Readout Circuit Developments for Ion Sensitive Field Effect Transistor Based Sensor Applications

Written By

Wen-Yaw Chung, Febus Reidj G. Cruz, Chung-Huang Yang, Fu-Shun He, Tai-Tsun Liu, Dorota G. Pijanowska, Wladyslaw Torbicz, Piotr B. Grabiec and Bohdan Jarosewicz

Published: January 1st, 2010

DOI: 10.5772/6891

Chapter metrics overview

4,655 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Wen-Yaw Chung, Febus Reidj G. Cruz, Chung-Huang Yang, Fu-Shun He, Tai-Tsun Liu, Dorota G. Pijanowska, Wladyslaw Torbicz, Piotr B. Grabiec and Bohdan Jarosewicz

Published: January 1st, 2010