Open access

Walking Gait Planning And Stability Control

Written By

Chenbo Yin, Jie Zhu and Haihan Xu

Published: 01 January 2009

DOI: 10.5772/6735

Chapter metrics overview

2,443 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Chenbo Yin, Jie Zhu and Haihan Xu

Published: 01 January 2009