Open access

Design of Antennas for RFID Application

Written By

Ming-Tao Zhang, Yong-Chang Jiao, Fu-Shun Zhang and Wu-Tu Wang

Published: January 1st, 2009

DOI: 10.5772/6516

Chapter metrics overview

12,382 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Ming-Tao Zhang, Yong-Chang Jiao, Fu-Shun Zhang and Wu-Tu Wang

Published: January 1st, 2009