Open access

Research on Hexapod Walking Bio-Robot's Workspace and Flexibility

Written By

Baoling Han, Qingsheng Luo, Xiaochuan Zhao and Qiuli Wang

Published: September 1st, 2007

DOI: 10.5772/5494

Chapter metrics overview

3,874 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Baoling Han, Qingsheng Luo, Xiaochuan Zhao and Qiuli Wang

Published: September 1st, 2007