Open access

High Resolution Remote Sensing Images Based Catastrophe Assessment Method

Written By

Qi Wen, Yida Fan, Siquan Yang, Shirong Chen, Haixia He, Sanchao Liu, Wei Wu, Lei Wang, Juan Nie, Wei Wang, Baojun Zhang, Feng Xu, Tong Tang, Zhiqiang Lin, Ping Wang and Wei Zhang

Submitted: June 3rd, 2011 Published: June 13th, 2012

DOI: 10.5772/37524

Chapter metrics overview

2,588 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Qi Wen, Yida Fan, Siquan Yang, Shirong Chen, Haixia He, Sanchao Liu, Wei Wu, Lei Wang, Juan Nie, Wei Wang, Baojun Zhang, Feng Xu, Tong Tang, Zhiqiang Lin, Ping Wang and Wei Zhang

Submitted: June 3rd, 2011 Published: June 13th, 2012