Open access

Crop Disease and Pest Monitoring by Remote Sensing

Written By

Wenjiang Huang, Juhua Luo, Jingcheng Zhang, Jinling Zhao, Chunjiang Zhao, Jihua Wang, Guijun Yang, Muyi Huang, Linsheng Huang and Shizhou Du

Submitted: May 10th, 2011 Published: June 13th, 2012

DOI: 10.5772/35204

Chapter metrics overview

9,073 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Wenjiang Huang, Juhua Luo, Jingcheng Zhang, Jinling Zhao, Chunjiang Zhao, Jihua Wang, Guijun Yang, Muyi Huang, Linsheng Huang and Shizhou Du

Submitted: May 10th, 2011 Published: June 13th, 2012