Open access

Perfect Metamaterial Absorbers in Microwave and Terahertz Bands

Written By

Qi-Ye Wen, Huai-Wu Zhang, Qing-Hui Yang, Zhi Chen, Bi-Hui Zhao, Yang Long and Yu-Lan Jing

Submitted: May 26th, 2011 Published: May 16th, 2012

DOI: 10.5772/36828

Chapter metrics overview

4,035 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Qi-Ye Wen, Huai-Wu Zhang, Qing-Hui Yang, Zhi Chen, Bi-Hui Zhao, Yang Long and Yu-Lan Jing

Submitted: May 26th, 2011 Published: May 16th, 2012