Open access

The Group Velocity Picture of Metamaterial Systems

Written By

Xunya Jiang, Zheng Liu,Wei Li, Zixian Liang, Penjun Yao, Xulin Lin, Xiaogang Zhang, Yongliang Zhang and Lina Shi

Submitted: 17 May 2011 Published: 16 May 2012

DOI: 10.5772/35886

From the Edited Volume

Metamaterial

Edited by Xun-Ya Jiang

Chapter metrics overview

3,110 Chapter Downloads

View Full Metrics

Written By

Xunya Jiang, Zheng Liu,Wei Li, Zixian Liang, Penjun Yao, Xulin Lin, Xiaogang Zhang, Yongliang Zhang and Lina Shi

Submitted: 17 May 2011 Published: 16 May 2012